Brave Story

       เวลาตัดสินกับอาซู=รูบะมาถึงแล้ว— โอกาสที่จะเอาชนะศัตรูที่สู้ไม่ได้สำหรับวาตารุ ที่ยืนหยัดขึ้นอีกครั้งราวกับถูกอะไรบางอย่างกระตุ้น

ผู้แต่ง : MIYABE Miyuki

ผู้วาด : ONO Youichirou

Original Name : Brave Story -Shinsetsu-

Original Publisher Japan » Shinchosha

ISBN : 9789749474068

รูปเล่ม : ปกติ

หน้าสี : ไม่มี

จำนวน 20 เล่มจบ

สั่งซื้อแพ็คชุด Brave Story > คลิก

Brave-story-2

Brave-story-3

Brave-story-4

Brave-story-5

Brave-story-6

Brave-story-7

Brave-story-8

Brave-story-9

Brave-story-10

Brave-story-11

สั่งซื้อ Brave Story เล่ม 11 > คลิก

Brave-story-12

Brave-story-13

สั่งซื้อ Brave Story เล่ม 13 > คลิก

Brave-Story-14

สั่งซื้อ Brave Story เล่ม 14 > คลิก

Brave-Story-15

Brave-Story-16

สั่ง Brave Story เล่ม 16  > คลิก

Brave-Story-17

สั่ง Brave Story เล่ม 17  > คลิก

Brave-Story-18

สั่ง Brave Story เล่ม 18  > คลิก

Brave-Story-19

สั่ง Brave Story เล่ม 19  > คลิก

Brave-Story-20

สั่ง Brave Story เล่ม 20  > คลิก